Definities

 1. Coöperatie: KenniZ
 2. Lid: een Premium lid van de coöperatie
 3. Samenwerkingspartners: een organisaties die vanuit zijn inhoudelijke kennis en kunde zich verbind aan de coöperatie 
 4. Bestuur: het bestuur van de coöperatie
 5. Dienstverlener/leverancier: dienstverleners en leveranciers met wie de coöperatie een overeenkomst heeft gesloten om diensten te verlenen en/of producten te leveren aan de leden van de coöperatie. 

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen het lid en de coöperatie gesloten overeenkomst/gemaakte afspraken over het gebruik van het lidmaatschap. Deze algemene voorwaarden treden niet in de plaats van wettelijke regelingen. Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op www.kenniz.nl en liggen ter inzage op de locatie van de coöperatie (Bankastraat 100, 2585 ES, Den Haag). De coöperatie kan niet afwijken van deze algemene voorwaarden, tenzij dat uitdrukkelijk is overeenkomen met het lid en de afwijking niet in diens nadeel is. Afwijkingen dienen schriftelijk te zijn overeengekomen.

Lidmaatschap

Rechtspersonen (stichting, bv, coöperatie), natuurlijke personen (eenmanszaak, vof) en samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid die een of meer zorgorganisaties exploiteren kunnen lid worden van KenniZ. De minimumleeftijd waarop een lidmaatschap kan worden aangegaan is 18 jaar. Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt schriftelijk middels het aanmeldformulier of per e-mail naar het secretariaat van KenniZ. Het lidmaatschap van de coöperatie wordt automatisch verlengd, tenzij het lid voor 1 november van het lopende jaar schriftelijk of per e-mail opzegt bij de coöperatie. Het lidmaatschap wordt dan beëindigd met ingang van het eerstvolgende kalenderjaar.

Contributie

 • De leden zijn gehouden aan de coöperatie een door de ledenraad vastgestelde contributie te betalen, tenzij zij daarvan door het bestuur geheel of gedeeltelijk zijn vrijgesteld.
 • De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door het bestuur van KenniZ op basis van het aantal bewoneres (capaciteit) per zorgorganisatie. Dit is voorafgaande de definitieve aanmelding besproken met het lid. 
 • De contributie houdt geen verband met de mate waarin een lid gebruik maakt van producten en/of diensten van KenniZ.
 • De contributie wordt per kalenderjaar geheven, ongeacht de inschrijfdatum en omvat minimaal een kalenderjaar.
 • Wanneer het lidmaatschap in de loop van het kalenderjaar eindigt, blijft desalniettemin de contributie voor dat jaar volledig verschuldigd.

Producten- en diensten via KenniZ  

De coöperatie verplicht zich jegens de diverse partnerleden zich maximaal te zullen inspannen voor het samenstellen en bemiddelen van een zinvol pakket aan zorg- en welzijn producten of -diensten. Informatie over (wijzigingen in) het dienstenpakket worden bekend gemaakt via de bestaande communicatiemiddelen.

Bemiddeling van producten en diensten

De coöperatie bemiddelt in voorkomende gevallen bij levering van producten en verlening van diensten door derden, op voorwaarde dat hun dienstverlening voldoet aan een aantal criteria die voor de leden van belang zijn:

 1. goede kwaliteit;
 2. goede service;
 3. tijdige levering.

De coöperatie treedt in deze voorkomende gevallen op als bemiddelaar tussen zorgpartner en dienstverlener/leverancier. De zorgpartner is zelf opdrachtgever van de desbetreffende dienstverlener/leverancier. Eventuele kortingen worden alleen verleend door bij de coöperatie aangesloten dienstverleners/leveranciers. Leden kunnen slechts overgaan tot aanschaf van producten en gebruik maken van de diensten van de coöperatie nadat de jaarlijkse contributie is voldaan. Voor specifieke informatie en voorwaarden betreffende de producten en diensten van de coöperatie wordt verwezen naar www.kenniz.nl of kan tijdens kantooruren contact worden opgenomen met het secretariaat van KenniZ (secretatriaat@kenniz.nl) of 085 800 0039.

Aansprakelijkheid

De coöperatie is niet aansprakelijk voor mogelijke schade, die de dienstverlener/leverancier in verband met de uitvoering van zijn werkzaamheden of middels zijn producten, direct of indirect, op welke wijze dan ook veroorzaakt. Het lid van de coöperatie vrijwaart de coöperatie voor elke aansprakelijkheid voor schade die in verband met de uitvoering van werkzaamheden door of middels producten van de dienstverlener/leverancier, direct of indirect, ontstaat.

Schade melden

Schade, die de dienstverlener/leverancier in verband met de uitvoering van zijn werkzaamheden of middels zijn producten, direct of indirect, op welke wijze dan ook heeft veroorzaakt, dient gemeld te worden bij de betreffende dienstverlener/leverancier.

Klachten

Klachten over de coöperatie, een dienstverlener/leverancier of producten en diensten worden behandeld overeenkomstig de klachtenregeling van de coöperatie. De klachtenregeling is te vinden op www.kenniz.nl en ligt ter inzage op de locatie van de coöperatie (Dokter Lelykade 257, 2583 JZ, Den Haag). Het lid en de coöperatie kunnen het geschil te allen tijde voorleggen aan de bevoegde rechter.

Niet betalen van contributie en/of producten of diensten

 • Facturen die betrekking hebben op contributie worden jaarlijks aan het begin van het jaar verzonden of gedurende het jaar ingeval het lidmaatschap gedurende het jaar aanvangt.
 • Facturen die betrekking hebben op geleverde producten of diensten worden binnen 30 dagen na het leveren van het product of de dienst aan het lid verzonden.
 • Tenzij anders vermeld dienen facturen binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan op de aangegeven wijze.
 • Betalingen van contributie, producten of diensten die per automatische incasso geschieden worden bij niet-inbaarheid na twee weken nogmaals ter inning aangeboden.
 • Alvorens maatregelen tot inning te nemen zal de coöperatie het lid een betalingsherinnering sturen, waarin nogmaals het factuurbedrag, eventueel vermeerderd met de rentekosten, staat vermeld.
 • Bij niet tijdige betaling van de contributie, facturen van producten of diensten is het lid de te berekenen administratiekosten verschuldigd.
 • Van niet of niet-tijdige betaling is sprake indien het lid in gebreke blijft enig verschuldigd bedrag binnen de aangegeven termijn te voldoen, indien automatische incasso niet mogelijk blijkt of indien een stornering van een automatische incasso plaatsvindt.
 • Indien dertig dagen na de tweede aanmaning de verschuldigde contributie niet is voldaan of is gestorneerd, is het lidmaatschap, zonder dat enige schriftelijk opzegging door de coöperatie verschuldigd is, van rechtswege beëindigd.
 • Indien dertig dagen na de tweede aanmaning de betaling van het geleverde product of de geleverde dienst niet heeft plaatsgevonden, of indien stornering plaatsvindt, worden nog te leveren producten of diensten opgeschort.
 • Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder de kosten wegens juridische bijstand, verband houdend met het incasseren van verschuldigde bedragen, zijn voor rekening van het lid. De buitengerechtelijke kosten worden daarbij vastgesteld op 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 50,-.

Gebruikmaken van dienstverlening zonder zorgpartner te zijn

Mocht gebruik gemaakt worden van de producten en/of diensten van de coöperatie zonder zorgpartnerschap dan worden de werkelijke kosten in rekening gebracht.

Annuleren van diensten

 • Bij het annuleren van diensten van de coöperatie door een zorgpartner binnen 24 uur voordat de dienst geleverd zou worden komen door de coöperatie reeds gemaakte of gezien het tijdstip van annuleren onvermijdelijk nog te maken kosten voor rekening van het lid. Klussen die gepland zijn voor de maandag kunnen tot uiterlijk vrijdagochtend voorafgaand aan de betreffende maandag 12.00 uur kosteloos worden geannuleerd.
 • KenniZ brengt bij afwezigheid (zonder tijdige afmelding) een no-show bedrag in rekening. De hoogte van de no-show is verschillend per event. De leden worden altijd direct hiervan op de hoogte gebracht, bij de bestelling van de kaarten. 
 • Annuleren van diensten van de coöperatie door een lid kan daarnaast kosteloos plaatsvinden indien de coöperatie dit redelijk acht.

Privacy en geheimhouding

Bij de uitvoering van de dienstverlening wordt gehandeld conform de Wet bescherming persoonsgegevens. De coöperatie, haar medewerkers en eventueel door de coöperatie ingeschakelde en gecontracteerde derden hebben de plicht tot geheimhouding van alle zaken betreffende de leden die hen uit hoofde van hun functie ter kennis zijn gekomen en waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen vermoeden dat zij tot geheimhouding daarvan zijn gehouden. Deze geheimhoudingsplicht blijft ook na beëindiging van het contract van kracht. Met derden die door de coöperatie worden ingeschakeld wordt een overeenkomst gesloten waarin in ieder geval een bepaling is opgenomen waarin deze derde aangeeft eveneens te handelen conform de Wet bescherming persoonsgegevens.

Aanvullende bepalingen

 • De coöperatie heeft de bevoegdheid te allen tijde dit reglement (tussentijds) te wijzigen en/of aanvullende voorwaarden te stellen. De leden worden hiervan op de hoogte gesteld.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de coöperatie.
 • Op het zorgpartnerschap is het Nederlands recht van toepassing
 • Het correspondentieadres van de coöperatie is: Dokter Lelykade 257, 2583 JZ, Den Haag
 • Het e-mailadres van de coöperatie is: secretariaat@kenniz.nl
ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Download de KenniZ app en ontvang elke dag het nieuws van de kleinschalige zorg. Ontdek het voordeel en sluit aan als zorgpartner van KenniZ.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De business partners van KenniZ

Vegro logo 2021

LOGOSOVIB 1

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.55.22

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.33 copy

 

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.58.54

Portalise logo blauw staand met icoon en payoff

Rabobank

Logo Vitadent