Het kwaliteitskader beschrijft wat goede en doelmatige verpleeghuiszorg betekent en hoe de zorg in verpleeghuizen verbeterd kan worden. Het doel is drieledig:

  • Het beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van (intramurale) verpleeghuiszorg.
  • Het geeft aanbevelingen voor zorgverleners en zorgorganisaties om de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken.
  • Het vormt een kader voor extern toezicht door de inspectie en voor zorginkoop.

Inhoud kwaliteitskader
De focus van het Kwaliteitskader ligt op 'samen leren' als basis voor kwaliteitsverbetering. Een paar punten uit het kwaliteitskader uitgelicht:

  • Zorgorganisaties en zorgverleners moeten dit kwaliteitskader implementeren in hun eigen organisatie.
  • Vier thema’s van basisveiligheid (medicatieveiligheid, decubituspreventie, gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen en preventie acute ziekenhuisopname) zijn vanaf 2017 een belangrijk onderdeel van het leren en verbeteren in zorgorganisaties.
  • Elke verpleeghuisorganisatie moet in de loop van 2017 een kwaliteitsplan opstellen.
  • Er geldt een norm voor personeelsbezetting die rekening houdt met diversiteit. De samenstelling van het personeel moet passen bij de zorg die cliënten nodig hebben. Dit betekent de ene keer 1 medewerker op 8 cliënten, de andere keer 4 op 8 cliënten.
  • Zorgaanbieders zijn wettelijk verplicht informatie aan te leveren over de basisveiligheid. Registratie is geen doel op zich maar moet bijdragen aan kwaliteitsverbetering. Voor nu gelden nog de indicatoren basisveiligheid van 2016, maar hier ligt een 'ontwikkelopdracht aan het veld'. voor 2017 geldt: Meetinstrument - indicatoren basisveiligheid in register Zorginzicht.nl
  • Voor de verdere ontwikkeling en implementatie van het kwaliteitskader wordt een stuurgroep ingesteld.

REGISTER ZORGINZICHT

De business partners van KenniZ

Vegro logo 2021

LOGOSOVIB 1

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.55.22

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.33 copy

 

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.58.54

Portalise logo blauw staand met icoon en payoff

230511Rabobank Woordmerk Beeldmerk Signoff Gestapeld RGB

Logo Vitadent