Terug naar overzicht
Corona-update: actualiteit en vaccinaties

Met deze update informeren wij u over de actualiteit rond covid-19 en vaccinaties.

Vaccinatieopkomst zorgmedewerkers

Zorgbreed hebben tot vorige week zo'n 230.000 zorgmedewerkers de herhaalprik met het bivalente vaccin gehaald. De vaccinatieopkomst blijft daarmee nog fors achter ten opzichte van de basisserie en eerdere herhaalprikken en het lijkt erop dat de opkomst in de langdurige zorg lager is dan in de ziekenhuizen. Na lang aandringen heeft VWS alsnog gericht voorlichtingsmateriaal beschikbaar gesteld. Intussen hebt u zelf ongetwijfeld al het nodige gedaan om uw medewerkers optimaal te informeren over nut en noodzaak van deze herhaalprik die beter werkt tegen de huidige varianten. Daar kunt ook gerichte middelen uit de toolkit communicatie van VWS voor gebruiken.

Voorkomen verdere verspreiding covid

De richtlijnen rondom isolatie, quarantaine, PBM en testen bij klachten zijn nog steeds aan de orde. Het blijft van belang om covid-besmettingen op te sporen bij cliënten en medewerkers en maatregelen te nemen tegen verdere verspreiding, ondanks de impact op het verzuim. Om structureel voorbereid te zijn op mogelijke nieuwe coronagolven is ‘Stip op de horizon Covid-19’ in 2 versies beschikbaar, één voor de zorg thuis en één voor de verpleeghuiszorg.

Het ministerie van VWS en het RIVM zijn zich bewust van de personele krapte in de zorg maar zij vinden het nog te vroeg om de status van covidD als ‘A-ziekte’ te laten vervallen. Mede daarom is de mogelijkheid om vanwege nijpende personeelstekorten naar professioneel en bestuurlijke inzicht van af te wijken van de richtlijnen rond testen, isolatie en quarantaine van zorgmedewerkers essentieel.

We zien veel voorbeelden van organisaties of regio's die daarover structurele praktische afspraken hebben gemaakt, vaak in ROAZ- en/of GGD en/of sectorverband. Sowieso is het beleid voor zorgmedewerkers zonder of met milde klachten al geruime tijd dat zij onder voorwaarden kunnen blijven werken.

Financiële afspraken binnen het ROAZ

Zoals eerder gemeld is de regeling voor vergoeding van (beschikbaarheid van) covid-bedden verlengd tot tenminste 1 januari 2023. Daarna is er waarschijnlijk een nieuwe regeling. Het is essentieel dat de afspraken die dienaangaande in ROAZ-verband gemaakt worden expliciet vastgelegd worden, ook ten aanzien van de bekostiging van beschikbaarheid. Overtuig u van steun van uw verzekeraar voor dergelijke afspraken voordat u kosten gaat maken en overleg bij twijfel direct met uw verzekeraar(s).

Onderhandelingen met zorgverzekeraars

De onderhandelingen over een covid-meerkostenregeling Zvw 2022 duren nog steeds voort. Het is verre van eenvoudig om tot een regeling te komen die praktisch uitvoerbaar is, rekening houdt met de diversiteit en leidt tot rechtmatige betalingen. Als er een regeling komt zal die vooral betrekking hebben op de hogere kosten van het vervangen van verzuim in de eerste maanden van 2022 om toch zorg te kunnen blijven bieden. We houden u op de hoogte als er voortgang is.

Voor 2023 komen er sowieso geen covid-compensatie regelingen meer. Het (wellicht structurele) hogere verzuim is aan te merken als onderdeel van uw kostprijs. In uw onderhandelingen met de financiers over een reëel tarief is het belangrijk alle kosten –dus ook de verzuimkosten– mee te nemen in de kostprijs. De bestaande kostprijsinstrumenten voor wijkverpleging, ANW en Wmo bieden de mogelijkheid rekening te houden met verzuim. In die onderhandelingen voor 2023 zou u bovendien kunnen overwegen om de covid-compensatie Zvw 2022 te agenderen en hierover een afspraak te maken. Mocht het onverhoopt toch niet lukken om tot een Zvw-regeling 2022 te komen dan kan uw verzekeraar immers ook compensatie bieden middels de afspraken over 2023. ActiZ is gevraagd om over deze thematiek een handreiking te maken maar gezien de grote diversiteit en de mededingingsregelgeving is dat helaas niet mogelijk.

Dashboard Zorgketen: standpunt ActiZ

In opdracht van VWS is er een Dashboard Zorgketen ontwikkeld met het doel om een ketenbreed beeld van de toegankelijkheid van de zorg te presenteren op landelijk, regionaal en lokaal niveau in tijden van covid. Daarvoor moeten zorgorganisaties eens per twee weken gegevens aanleveren. ActiZ heeft aangegeven onvoldoende nut en noodzaak te zien van het (extra/ nogmaals) aanleveren van deze gegevens met name voor de wijkverpleging waarin de planningsdynamiek enorm is. Veel regio's hebben met elkaar al een inschatting van de capaciteit gemaakt en hebben bestaande afspraken over hoe de zorg wordt verleend en hoe met capaciteit wordt omgegaan als de continuïteit door corona opnieuw onder druk zou komen te staan.

Bron: ActiZ
ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Download de KenniZ app en ontvang elke dag het nieuws van de kleinschalige zorg. Ontdek het voordeel en sluit aan als zorgpartner van KenniZ.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De business partners van KenniZ

Vegro logo 2021

LOGOSOVIB 1

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.55.22

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.33 copy

 

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.58.54

Portalise logo blauw staand met icoon en payoff

Rabobank

Logo Vitadent